PRZYSTOSOWANIE KOMPUTERA

W przypadku gdy monitorem jest taki odbiornik, mikrokomputer wyposażony jest w modulator RF (ang. Radio Freąuency), któ­ry umożliwia sprzęgnięcie mikrokomputera z telewizorem przez podłączenie go bezpośre­dnio do wejścia antenowego telewizora. Przy­stosowanie mikrokomputera do współpracy z odbiornikiem – telewizyjnym z reguły nie wy­klucza pracy z udziałem specjalizowanego mo­nitora.’Najczęściej jednak w takich przypad­kach wymagany*jest interfejs sprzęgający kom­puter z monitorem. Przykładami mikrokompu­terów przystosowanych do współpracy z odbior­nikiem telewizyjnym jako monitorem są: ZX 81, Spectrum czy Atari 800 XL. Użycie odbiornika telewizyjnego jako moni­tora ma jedną kapitalną zaletę. Nie trzeba wraz z mikrokomputerem kupować monitora — te­lewizor w domu początkującego programisty zwykle już jest.

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SYSTEMU

Obecnie w skład typowego systemu kompute­rowego wchodzi: mikrokomputer, konsola, sta­cja dysków (zwykle miękkich) d drukarka. Przez określenie „konsola” autor rozumie tu mo­nitor + klawiaturę. Jak zatem widać, określe­nie „system mikrokomputerowy” jest typowym określeniem hardwarowym i nie należy go my­lić z softwarowym terminem „mikrokomputero­wy system operacyjny”. Poszczególne elementy systemu mikrokompu­terowego mogą być oczywiście rozwiązywane przez projektantów na różne sposoby, ale zosta­je w zasadzie zachowana struktura blokowa. Przykładu odstępstwa od tej struktury dostar­czają tzw. kieszonkowe mikrokomputery, np. Radio Shack. Inne, raczej już nie znaczące róż­nice, to budowa pamięci zewnętrznej w postaci pamięci kasetowej oraz brak projektowanego specjalnie dla potrzeb danego systemu mikro­komputerowego monitora telewizyjnego. Kon­kurencyjnym rozwiązaniem jest tu użycie w charakterze monitora zwykłego odbiornika tele­wizyjnego.

WALIZKOWA KONSTRUKCJA

Pod wieloma jednak względami Osbome 1 wyróż­niał się. Mikrokomputer ten miał konstrukcję walizkową, z odpowiednim uchwytem do prze­noszenia i odpowiednią wagę. W walizce tej znajdowały się połączone w integralną całość: klawiatura, monitor z ekranem telewizyjnym i podwójna stacja dyskietek o średnicy 5 i 1/4 cala. Taki komputer można było zabrać ze . so­bą w podróż i używać bez trudu w warunkach i  hotelowych, kiedy tylko użytkownikowi przyszła na to ochota. Jeżeli jakiś komputer zasługiwał na miano komputera osobistego, to Osborne 1 był nim jak najbardziej. Oprócz tych wszystkich zalet nie była to już żadna zabawka I        do gier, lecz zupełnie sprawna jednostka obliczeniowa o 64 kilobajtach pamięci operacyjnej, działająca pod jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych.Innym przykładem komputera przenośnego     jest Kaypro. Rozwój techniki mikrokomputerowej spowodował, iż wkrótce można było mó­wić, ipodobnie jak w przypadku dużych kompu­terów, o systemach mikrokomputerowych.

KONKRETNE DZIAŁANIA

Pierwsza z wymienionych książek jest przeznaczona dla początkujących użytkowników komputerów, druga jest adresowana do ludzi dobrze już zorientowanych w technice mikro­komputerowej, a zwłaszcza mikroprocesorowej. Działalności wydawtniczo-popularyzacyjnej Os- borne’a przyświecała idea, aby każdy mógł być posiadaczem komputera. Oczywiście sprawa po­siadania na tak szeroką skalę nie była uwarun­kowana tylko ceną, ale także umiejętnością wy­korzystania możliwości obliczeniowych mikro­komputera. Za akcją popularyzacyjną poszły konkretne działania. Założona przez Osborne’a Osborne Computer Corporation wprowadziła na rynek w 1981 r. pierwszy komputer przenośny pod na­zwą Osborne 1, po dość przystępnej cenie. Nie znaczy to oczywiście, że wcześniejszych mikro­komputerów nie można było przenosić.

SKALA POPULARYZACJI

Innym zjawiskiem towarzyszącym mikro- komputeryzacji była nie spotykana dotychczas skala popularyzacji tego nowego typu kompu­tera. Szczególne zasługi położył tu Adam Os- bome, przy czym popularyzacja mikrokompute­rów w jego rozumieniu nie miała stanowić wy­łącznie reklamy nowego typu sprzętu..Ideę po­pularyzacji Osbome połączył z procesem samo­kształcenia się użytkowników mikrokompute­rów, którzy wcześniej nie mieli w ogóle nic do czynienia z inf ormatyką. Samokształceniu miało służyć specjalnie w tym celu powołane przez Adama Osbome’a wydawnictwo drukujące pod­ręczniki dla użytkowników mikrokomputerów. Wydawnictwo to wydało do chwili obecnej przeszło pięćdziesiąt pozycji na temat mikro­komputerów, o różnym zakresie tematycznym i stopniu trudności. Wśród tych pięćdziesięciu pozycji znaleźć można zarówno elementarną An introduction to microcomputers.

PEWNA NOWOŚĆ

Pewną nowością drugiej połowy lat siedemdziesiątych, nawet w stosunku do istniejącej techniki „dorosłych” komputerów, było pojawienie się najpierw na użytek mikro­komputerów, a następnie ogólnie tzw. RAM- -dysków. RAM-dyski są to pamięci zewnętrzne o  dostępie swobodnym, zbudowane przy użyciu półprzewodnikowych obwodów scalonych. Tech­nika wielkiej skali integracji pozwoliła na kon­strukcję układów scalonych o odpowiednio du­żej pojemności informacyjnej, a to, że pamięć jest pamięcią półprzewodnikową, i w przeci­wieństwie do pamięci dyskowych nie zawiera elementów ruchomych, spowodowało skrócenie czasu dostępu do informacji złożonej w KAM- -dysku. . Mikrokomputery od chwili swych narodzin systematycznie rozszerzały również pamięć ope­racyjną. Wprowadzony w 1975 r. Altair miał blok pamięci operacyjnej o pojemności jednego kilobajta. Obecnie produkowane mikrokompu­tery mają z reguły pamięć sześćdziesięciu czte­rech i więcej kilobajtów, a tendencja do roz­szerzania pamięci operacyjnej wciąż trwa.

EWOLUCJA PAMIĘCI

Rzędy światełek sygnalizacyjnych stosowanych w Altair 8800 zastąpił monitor te­lewizyjny, a układ przełączników — normalna klawiatura maszynowa. Pojawiła się także mo­żliwość dołączenia pamięci zewnętrznej, naj­pierw w postaci magnetofonu kasetowego, a na­stępnie — stacji miękkich dysków (ang. drive). To ostatnie angielskie określenie bywa często spolszczone do postaci d r a j w. Autor nie za­mierzą w tym miejscu dyskutować kwestii es­tetyki językowej tego typu zapożyczeń, sygna­lizuje jedynie ach użycie. Ewolucja pamięci zewnętrznych mikrokom­putera nie ograniczyła się do stacji miękkich dysków. Wkrótce pojawiła się możliwość do­łączania w charakterze pamięci pomocniczych twardych dysków podobnych do tych, które już od dawna były używane w zestawach dużych komputerów.

SUKCES APPLE

Wkrótce owocem działalności handlowej utalentowanych studen­tów stała się firma pod oficjalną nazwą Apple Computer Incorporation. Ogromne zapotrzebo­wanie na produkt oferowany przez Wozniaka i Jobse’a sprawiło, że Apple Computer Incorpo­ration przed rokiem 1980 osiągnęła dochody przekraczające sto milionów dolarów rocznie. Sukces Apple Computer Incorporation zwró­cił uwagę środowisk businessu na mikrokompui- tery i naturalną koleją rzeczy pojawiła się kon­kurencja. W rezultacie nastąpiło dalsze doskor nalenie mikrokomputerów. Takie mikrokompu­tery, jak Apple II czy jego konkurent Commo- dore PET, w niczym już nie przypominały A1T tair 8800.